Artes

KVGM Beleid

KWALITEIT-, VEILIGHEID-, EN MILIEUBELEID

Het doel van de Artes Group is om op een constructieve wijze al onze bouwprojecten te realiseren
  • volgens de gestelde eisen van de klant, wet- en regelgeving en andere opgelegde eisen rond milieu en veiligheid,
  • binnen de vooropgestelde timing,
  • met een maximale rentabiliteit,
  • en dit op een gecontroleerde wijze op het vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu.
Continue verbetering is de rode draad doorheen het opgestelde managementsysteem dat aan de basis ligt om dit te realiseren en als doel heeft om al onze gemotiveerde medewerkers aan te zetten hun kennis aan te wenden om onze projecten uit te voeren met de hoogste graad op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

KWALITEIT

Het kwaliteitsmanagementsysteem van de Artes Group is opgebouwd volgens ISO 9001, versie 2008, en waar mogelijk werd reeds rekening gehouden met de aankomende versie 2015.  Het bestaande systeem werd volledig aangepast en herwerkt met de nadruk op opleiding van al onze werknemers.

De volledige werking van de firma is vastgelegd in modules die de verschillende werkingsdomeinen van de firma beschrijven.  Elke module is daarbij opgebouwd uit “swimming lanes” die horizontaal door heel het proces lopen.  Aan elke “swimming lane” is een functie toegekend.  Deze manier van werken zorgt ervoor dat elke werknemer zeer transparant zijn rol in elk proces van de firma kan terugvinden en kan handelen volgens zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

In de uitvoering van al onze werkzaamheden ligt de nadruk op de werkvoorbereiding van alle deelaspecten van het project/taak.  Per project wordt een “K-dossier” samengesteld.  Het K-dossier is per onderdeel van het project opgebouwd uit een werkvoorbereiding, een opstartvergadering en een kwaliteitscontrole.

Het referentie K-dossier is een dynamisch document dat halfjaarlijks aangepast wordt op basis van de ervaringen van de voorbije zes maanden.  Op deze manier worden alle opgedane ervaringen gedeeld met alle werknemers en zorgt dit voor een continue verbetering van ons kwaliteitssysteem en een steeds betere beheersing van risico’s op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu.

VEILIGHEID

Het welzijn van onze medewerkers is een topprioriteit binnen de Artes Group.  Het is één van onze belangrijkste taken om ervoor te zorgen dat al onze werknemers hun dagtaak kunnen uitvoeren in optimale omstandigheden en ’s avonds gezond en wel weer naar huis kunnen terugkeren.

Veilig werken is een mentaliteit die top down door al onze medewerkers moet uitgedragen worden.  Vanwege de steeds wijzigende omstandigheden op onze bouwwerven moeten we samen elke dag weer opnieuw zorgen voor onze eigen veiligheid en die van onze collega’s.  Een goede organisatie van de bouwwerf met steeds de nodige aandacht voor orde, netheid en collectieve beveiliging moet zorgen voor een werkplek zonder ongevallen, waardoor zowel persoonlijk letsel als materiële schade wordt vermeden.

Risicobeheersing is de belangrijkste pijler van ons preventiebeleid dat opgesteld is volgens VCA**.  Alle risico’s binnen de onderneming op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden via een risicoanalyse in kaart gebracht en door het nemen van de gepaste maatregelen tot een aanvaardbaar niveau herleid.

Geen enkel werk zal aangevat worden vooraleer de projectleiding de mogelijke risico’s heeft opgesomd, geëvalueerd en de nodige preventieve maatregelen heeft getroffen.  Veiligheid is steeds een prioriteit bij de keuze van werkmethodes, materieelkeuzes, onderaannemers en leveranciers.  Voor de aanvang van elke activiteit wordt er op basis van deze gegevens steeds een start-up meeting georganiseerd met alle betrokken uitvoerders.

Ten overstaan van alle medewerkers op het bouwproject is het engagement van alle leidinggevenden op het project een belangrijke sleutel tot een veilige werf.  Dit engagement van alle werfverantwoordelijken komt tot uiting in de grote betrokkenheid bij het opstellen van veiligheidsplannen, het houden van start-up meetings, het uitvoeren van frequente werfinspecties en het geven van toolboxmeetings.

Belangrijke informatie omtrent risico’s en de beheersing daarvan wordt uitgewisseld op de projectvergadering of via de preventieadviseur. Door uitwisseling van ervaring en informatie willen we de omstandigheden inzake veiligheid, gezondheid en milieu continu verbeteren.

MILIEU

Zorg dragen voor onze omgeving is voor allen van ons een prioriteit met het oog op de toekomst.  Als bouwonderneming zijn wij verplicht om hieraan ons “steentje” bij te dragen. In de dagdagelijkse werking van onze onderneming zit het verschil soms in kleine handelingen.  Het komt er op neer al onze medewerkers op geregelde tijdstippen via toolboxen steeds opnieuw te sensibiliseren bij elke handeling  even stil te staan met de nodige aandacht voor het milieu en dit vooral met het oog op doordacht verbruik van energie en grondstoffen en afvalsortering.

Voor alle afdelingen van Artes Depret en Artes Roegiers is een managementsysteem opgesteld op basis van ISO 14001, specifiek gericht op volgende items:
  • Voorkomen van negatieve effecten voor de directe leefomgeving;
  • Voorkomen van verspilling van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen;
  • Het naleven en voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en andere opgelegde eisen;
  • Het vergroten van het milieubewustzijn bij onze medewerkers;
  • Reduceren van de CO2-emissie en energieverbruik;
  • Reduceren van afvalstromen.

Als bouwbedrijf wordt er jaarlijks ook aanzienlijk geïnvesteerd in nieuw materieel.  Bij elke aankoop wordt het milieuaspect steeds in rekening gebracht en wordt de investering ter goedkeuring voorgelegd aan de interne milieucoördinator.

Op basis van de jaarlijks bij te sturen risicoanalyse worden alle activiteiten die impact hebben op het milieu in kaart gebracht.  De directiebeoordeling van het afgelopen jaar vormt de basis voor een nieuw actieplan voor het komende jaar, dat streeft naar continue verbetering met betrekking tot het voorkomen van materiële schade en milieuschade.  Dit actieplan wordt bij de start van het nieuwe werkjaar gecommuniceerd naar al onze werknemers en op geregelde tijdstippen via toolboxen terug onder de aandacht gebracht.